กิจกรรม

 

ประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (25 กค. 2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ
เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและได้รับการประเมินให้เป็นหลักสูตรมีคุณภาพ ดีมาก