กิจกรรม

INRAE,Toulouse University, France (Nov 22-25, 2023)