กิจกรรม

Online Conference on Mycotoxicology

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมสารพิษจากเชื้อรา:

Online Conference on Mycotoxicology ในหัวข้อ “อุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19”
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564