กิจกรรม

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562

บุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมรับรางวัลในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม Pi ≥ 6 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล

- รศ.ดร. อำนาจ พัวพลเทพ

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม 3<Pi<4  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

- รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม 2<Pi<3  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

- รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล