กิจกรรม

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

บุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมรับรางวัลในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้รับเงินรางวัล และเกียรติบัตร

รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ ปริมาณผลงาน 5.500

รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ ปริมาณผลงาน 5.500

รศ.ดร.อุสุมา เจิมนาค ปริมาณผลงาน 0.500

รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน ปริมาณผลงาน 0.250

ผศ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ ปริมาณผลงาน 0.250