กิจกรรม

International Collaboration Project (UNIPI, Italy)

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ University of Pisa ประเทศอิตาลี

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ พัวพลเทพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา พัวพลเทพพร้อมด้วยบุคลากรจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ประสานงานนำผู้แทนจาก International Division, University of Pisa ประเทศอิตาลี ซึ่งประกอบด้วย Dr. Adio Terranova, Dr. Anna Maria Pulina และ Dr. Macro Bargagna เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนสนับสนุนทางวิชาการจากทั้งสองมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ University of Pisa ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น