หน้าแรก แนะนำภาค บุคลากร หลักสูตร งานวิจัย ติดต่อ

 

ติดต่อภาควิชาเภสัชวิทยา
 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 5 อาคารเรียนเละปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 4501, 0-2579-7537
โทรสาร 0-2579-7537
ภายใน มก. 1058

หน้าหลัก /แนะนำภาควิชา/ บุคลากร /งานวิจัย / ติดต่อภาควิชา