หน้าแรก แนะนำภาค บุคลากร หลักสูตร งานวิจัย ติดต่อ

หลักสูตรการศึกษาของภาควิชาเภสัชวิทยา
ระดับปริญญาตรี: หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
    ปริญญา
    ภาษาไทย : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.
    ภาษาอังกฤษ : Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.
ระดับบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
Master of Science Program in Veterinary Pharmacology and Toxicology
    ปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์),
วท.ม. (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์)
    ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Veterinary Pharmacology and Toxicology), M.S. (Veterinary Pharmacology and Toxicology)

 

รายวิชา
ระดับปริญญาตรี: หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  01505311   เภสัชวิทยาทั่วไป (General Pharmacology)
  01505312   เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pharmacology)
  01505413   พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Toxicology)
  01505514   เภสัชวิทยาทางคลินิก (Clinical Pharmacology)
ระดับบัณฑิตศึกษ
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์) DVM

 

 
 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2559

ชื่อ-นามสกุล สพ.ญ. รอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetics of ceftriaxone in sea turtles
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  
   
ชื่อ-นามสกุล นายศักสิทธิ์ สุสเกตุ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร. อำนาจ  พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Multi-class antibiotic analysis in shrimp using UHPLC-MS/MS
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
 
57 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2558

ชื่อ-นามสกุล สพ.ญ. เมธาวี  พงศ์พระเกตุ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การตรวจจับวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน และออคราทอกซิน เอในเครื่องเทศที่วางจำหน่ายในประเทศไทย 
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
  
   
ชื่อ-นามสกุล นาย วันเฉลิม  พฤกษะวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร. อำนาจ  พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพิษจลนศาสตร์ของฟูซารินอน-เอกซ์และเมทาบอไลท์ (Fusarenon-X and its metabolites) ในแพะ
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   

ชื่อ-นามสกุล นางสาว สมสกุล   พวงคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราออคร่าทอกซิน เอ (ochratoxin A) ในเครื่องดื่มนำเข้าประเภทไวน์และเบียร์ในประเทศไทย
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
   

ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปภัสรา   คุณเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. พรรณวิมล  ตันหัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของไพรีทรอยด์ (pyrethroids) ในเมล็ดกาแฟต่อการบริโภค
แหล่งทุนสนับสนุน  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
   
 
 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2556

ชื่อ-นามสกุล สพ.ญ. จุฑามาศ ผาคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์ In Vitro Studies on Gastrointestinal Monogastric and Poutry Model to Evaluation of Mycotoxin Binders for Efficacy of Multi-Mycotoxin by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometer 
แหล่งทุนสนับสนุน  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
 
   
 
ทำเนียบนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์)
 
56 นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

ชื่อ-นามสกุล สพ.ญ. ไกรศิริ ขีดขั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การสะสมและผลทางจุลพยาธิวิทยาของโลหะหนักที่มีต่อหอยในบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งทุนสนับสนุน  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
 
   

ชื่อ-นามสกุล น.สพ. พิชเยศร์ สุขนิคม
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพิษจลนศาสตร์และการตกค้างของเมลามีนในเป็ดเนื้อ
แหล่งทุนสนับสนุน  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
 
   
 
 นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

ชื่อ-นามสกุล สพ.ญ. กฤติกา จันทะพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Inhibition of Aflatoxin B1 Production of Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavus by Thai Essential Oils
แหล่งทุนสนับสนุน   -
   
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศศิประภา ชูช่วย
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Determination of Aflatoxin B1 in Feeding Stuff Without Clean-up Step by High Performance Liquid Chromatography
แหล่งทุนสนับสนุน   -
   
 

ชื่อ-นามสกุล สพ.ญ.ศศิธร ประหลาดเนตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของดีออกซีนิวาลีนอลในไก่กระทง
แหล่งทุนสนับสนุน  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินในกระบือไทย
แหล่งทุนสนับสนุน  กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
 นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2554

ชื่อ-นามสกุล สพ.ญ.กวินนาถ บูรณตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพิษจลนศาสตร์และการตกค้างของซีราลีโนนในไก่กระทง 
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการกำหนดขนาดของยาแอมมอกซี่ซิลลินในช้างเอเซีย
แหล่งทุนสนับสนุน     ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

ชื่อ-นามสกุล นางสาวบุษยานรรณ เกตุแย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การติดตามตรวจสอบการตกด้างของสารเอนโดซัลแฟนในขนและไข่เป้ด
แหล่งทุนสนับสนุน     ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
 นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2553

ชื่อ-นามสกุล  น.สพ.ธนิต แสงเทียนชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์  Studies on toxicokinetics and tissue residues of
   fusarenon-X and its metabolites in piglets
แหล่งทุนสนับสนุน  กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   

ชื่อ-นามสกุล  สพ.ญ.สุพรรณิการ์ หาญตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์  การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางคลินิก
   ของเคมีบำบัดวินคริสตินในการรักษาเนื้องอกระบบสืบพันธุ์ชนิด
   transmissible venereal tumor (TVT) ในสุนัข
แหล่งทุนสนับสนุน      ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
 นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2552

ชื่อ-นามสกุล  นางสาววรางคณา กังวานศุภพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์  การปลดปล่อยยาเซฟฟาโซลินจากลูกปัดแคลเซียมซัลเฟตให้เหมาะสม
แหล่งทุนสนับสนุน  -
 
   
 
 นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2549

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนฤมล  กลางแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์  เภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาอ๊อกซี่เตตร้าซัยคลิน
  ในกุ้งก้ามกราม
แหล่งทุนสนับสนุน  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
 
ทำเนียบนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรอื่นๆ
 
54 นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ สาขาพันธวิศวกรรม ปีการศึกษา 2554

ชื่อ-นามสกุล สพ.ญ. สาวิณี อุปนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Studies on Fusarenon-X-Induced Apoptosis in Mice and Jurkat Human T Cells
แหล่งทุนสนับสนุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   
 
54 นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ปีการศึกษา 2554

ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฑามาศ คงกระพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Toxicokinetics and tissue disposition of nivalenol in broiler chickens
แหล่งทุนสนับสนุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   
 
 นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ สาขาพันธุวิศวกรรม  ปีการศึกษา 2553

ชื่อ-นามสกุล  น.สพ.สมัคร สุจริต
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์  Development of apoptosis and changes in apoptosis-related genes
  expression in developing mouse brain from fusarenon-X- treated pregnant mice
แหล่งทุนสนับสนุน  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

กลับสู่ด้านบน

หน้าหลัก /แนะนำภาควิชา/ บุคลากร /งานวิจัย / ติดต่อภาควิชา