หน้าแรก แนะนำภาค บุคลากร หลักสูตร งานวิจัย ติดต่อ

 

 

 

 

คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา

 

kanjana
ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Veterinary Medical Science, Pharmacology), U. of Illinois, U.S.A.
Ph.D. (Veterinary Medical Science, Toxicology), U. of Illinois, U.S.A.
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4502
อีเมล์
fvetkni@ku.ac.th

 

saranya
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Veterinary Pharmacology and Toxicology), University of Tokyo, Japan
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4505
อีเมล์
fvetsys@ku.ac.th, aaey2000@yahoo.com
   

 

pt
ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
ตำแหน่ง
อาจารย์
คุณวุฒิ
วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาวิชาเอกสัตววิทยา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม): มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีววิทยา): มหาวิทยาลัยมหิดล
Postdoctoral, Center of Excellence on Environmental Health Toxicology and Management of Chemicals, Mahidol University
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4504
อีเมล์
phanwimol_t@yahoo.com

 

amnart
รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Veterinary Pharmacology & Toxicology), University of Tokyo, Japan
Postdoctoral (Mycotoxin and drug residues), University of Tokyo, Japan
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4516
อีเมล์
fvetamp@ku.ac.th, fvetamp@hotmail.com

         

pareeya
รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Comparative Biomedical Science), North Carolina State University, U.S.A.
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4503
อีเมล์
fvetpys@ku.ac.th


natthasit
รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr.med.vet.(Veterinary Pharmacology), Hannover University, Germany
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4506
อีเมล์
fvetnst@ku.ac.th, natthasitt@hotmail.com

 

usuma
ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Applied Biological Chemistry, Mycotoxin), University of Tokyo, Japan
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4512
อีเมล์
fvetumj@ku.ac.th
     

 

aksorn
อ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
ตำแหน่ง
อาจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Environmental Toxicology), Hokkaido University, Japan
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4511
อีเมล์
fvetasc@ku.ac.th

         

ข้าราชการ ภาควิชาเภสัชวิทยา

 

นางสาวนฤมล กลางแก้ว
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ วท.ม. (เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4517
อีเมล์
fvetnak@ku.ac.th

 

นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
ผลงานวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4520
อีเมล์
anocha.p@ku.th

 

nittaya
นางนิตยา แจ้งโพธิ์นาค
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4501
อีเมล์
fvetnyb@ku.ac.th
   
   

 

ลูกจ้างประจำ ภาควิชาเภสัชวิทยา

 

rattada
นางสาวรัตดา กล่ำช้าง
ตำแหน่ง
พนักงานผลิตทดลอง ทั่วไป
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4501
   
   
 
  กลับสู่ด้านบน  
หน้าหลัก /แนะนำภาควิชา/ บุคลากร /งานวิจัย / ติดต่อภาควิชา