กิจกรรม

 

ประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (30 มิย. 2566)

ประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์