ภาควิชา 

   ภาควิชาเภสัชวิทยาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคณะลำดับที่ห้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอนมาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2497 (ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2497) และในปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายมาอยู่บริเวณอาคารด้านถนนพหลโยธินใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ โดยที่ตั้งของภาควิชาเดิมตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม และในปี พ.ศ. 2538 ได้ย้ายมาตั้ง ณ ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีห้องเรียนปฏิบัติการใช้ร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยา อยู่บริเวณ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 น.สพ.ประสบ บูรณมานัส อาจารย์ชั้นพิเศษ 14 มิ.ย. 2511 ถึง 30 เม.ย. 2512
2 น.สพ.ประสบ บูรณมานัส อาจารย์ชั้นพิเศษ 1 พ.ค. 2512 ถึง 13 ก.พ. 2527
3 น.สพ.พีระพล อยู่สวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 ก.พ. 2527 ถึง 26 พ.ค. 2530
4 น.สพ.ดร.สมพร ศรีรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2530 ถึง 26 มิ.ย. 2532
5 น.สพ.ดร.สมพร ศรีรอด รองศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2532 ถึง 26 มิ.ย. 2534
6 น.สพ.ดร.ชาติชาย หนุนภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2534 ถึง 26 มิ.ย. 2536
7 น.สพ.ดร.ยรรยง อินทรรักษา รองศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2536 ถึง 26 มิ.ย. 2538
8 น.สพ.ดร.ชาติชาย นุนภักดี รองศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2538 ถึง 26 มิ.ย. 2540
9 น.สพ.ดร.ชาติชาย หนุนภักดี รองศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2540 ถึง 25 มิ.ย. 2541
10 น.สพ.ดร.ชาติชาย หนุนภักดี รองศาสตราจารย์ 26 มิ.ย. 2541 ถึง 30 ก.ย. 2541
11 น.สพ.ดร.สมพร ศรีรอด รองศาสตราจารย์ 1 ต.ค. 2541 ถึง 30 ก.ย. 2544
12 น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รองศาสตราจารย์ 1 ต.ค. 2544 ถึง 30 ก.ย. 2548
13 สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ต.ค. 2548 ถึง 1 มี.ค. 2552
14 น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ รองศาสตราจารย์ 2 มี.ค. 2552 ถึง 22 ก.ค. 2554
15 สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 ก.ค. 2554 ถึง 22 ก.ค. 2558
16 สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 ก.ค. 2558 ถึง 22 ก.ค. 2562
17 สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ รองศาสตราจารย์ 23 ก.ค. 2562 ถึงปัจจุบัน