หลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.

ภาควิชารับผิดชอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
รายวิชา
01505311 เภสัชวิทยาทั่วไป (General Pharmacology)
01505312 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pharmacology)
01505413 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Toxicology)
01535574 เภสัชวิทยาทางคลินิก (Clinical Pharmacology)

ชื่อภาษาไทย :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์)


ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Veterinary Pharmacology and Toxicology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปรับปรุงปี พ.ศ.2564

ชื่อภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์)


ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Veterinary Pharmacology and Toxicology)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2566 (นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า)

  ชื่อ-สกุล นางสาวชลดา ดวงสีแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Phylogeny and mycotoxin biosynthesis of fungal isolated from sugarcane in Thailand
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวสุพีชา ไหวยะ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Fusarium spp. identification and mycotoxin production from rice commercialized in Thailand
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2566

  Name-Lastname Ms. Seavchou LAUT
Advisor Assoc. Prof. Dr. Amnart Poapolathep
Thesis topic Comparative studies on pharmacokinetics and dosage regimens of non-steroidal anti- inflammatory drugs in freshwater crocodiles
   
   
   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2565

  ชื่อ-สกุล นางสาวปัณฑารีย์ สิทธิอังกูร
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetics and Dosage Regimens of Florfenicol in Green sea turtles (Chelonia mydas) and Hawksbill sea turtles (Eretmochelys imbricata)
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นายอดิสร ดำอ่อน
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สพ.ญ.ดร.ไกรสิริ ขีดขั้น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Toxicity of fipronil and fipronil sulfone in avian embryonic liver cell
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2563

  ชื่อ-สกุล นางสาวชนิกานต์ ศรีรัตนมงคล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Simultaneous determination of multiple mycotoxins and their occurrence in dog feed in Thailand
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวบุรัสรินทร์ อิทธิสริยานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สพ.ญ.ดร. ปารียา อุดมกุุศลศรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Comparison of elution profile of metronidazole from calcium sulfate beads with different preparation methods
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทวพ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวโมนา ยาหลง
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetics of marbofloxacin following intramuscular administration at three different dosages in Estuarine crocodiles (Crocodylus porosus)
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวน้ำทิพย์ วงศ์สถิตวิไลรุ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Effect of Lava plum (Syzygium cumini) leaves extract on pathogens in skin diseases of dogs
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทวพ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐมน เจียรประภาส
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Anticancer effects of dibenzo [b,f]oxepine synthetic derivatives on canine mammary cancer cell lines
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทวพ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวมณีรัตน์ สว่างเกียรติกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Determination of emerging mycotoxins in rabbit and rodent feeds using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2564

  ชื่อ-สกุล นางสาวปฐมาวดี ขวัญกิจฤทธิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สพ.ญ.ดร.ไกรสิริ ขีดขั้น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Investigation of Heavy Metal Residues in Blood and Feathers of Wild Birds in Chonburi, Thailand
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

International Grad. Student

  Name-Lastname Kosal Phourng
Advisor Assis. Prof. Dr. Aksorn Saengtienchai
Thesis topic Investigation of anticoagulant rodenticides accumulation in non-target species in Thailand
   
   
   

นิสิตเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2562

  ชื่อ-สกุล นางสาววิภาสิฐนี หวันหมัด
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetic study on Danofloxacin in green sea turtles and hawksbill turtles
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นายรัฐพงศ์ สุขขีวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetic Study of Azithromycin in Freshwater Crocodiles
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

โครงการสหวิทยาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุวิศวกรรม ปีการศึกษา 2563

  ชื่อ-สกุล นายสุเทพ เจือละออง
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Study on genetic diversity of fungi in hatching Hawksbill turtle eggs
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

โครงการสหวิทยาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพันธุวิศวกรรม ปีการศึกษา 2562

  ชื่อ-สกุล นางสาวภัทราวดี วัฒนสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ In vitro toxicity of diacetoxyscirpenol, T-2 and HT-2 toxin in human jurkat cells
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

ทำเนียบนิสิตปริญญาโท หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์)

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 International Grad. Student

  Name-Lastname Miss Laut Seavchou
Advisor Assoc. Prof. Dr. Amnart Poapolathep
Thesis topic Storage Fungi and Mycotoxins Associated with Rice Samples in Thailand
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

  ชื่อ-สกุล นางสาวธรรมาภรณ์ จันทร์โส
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Occurrence and risk of multiple mycotoxins in edible oils using LC-MS/MS method
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐสุดา ระวีวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetic features of tolfenamic acid in Hawksbill turtles
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

  ชื่อ-สกุล นายศักสิทธิ์ สุสเกต
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Multi-class antibiotic analysis in shrimp using UHPLC-MS/MS
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.รอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetics of ceftriaxone in sea turtles
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

  ชื่อ-สกุล นายวันเฉลิม พฤกษะวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพิษจลนศาสตร์ของฟูซารินอน-เอกซ์และเมทาบอไลท์ (Fusarenon-X and its metabolites) ในแพะ
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวสมสกุล พวงคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราออคร่าทอกซิน เอ (ochratoxin A) ในเครื่องดื่มนำเข้าประเภทไวน์และเบียร์ในประเทศไทย
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.เมธาวี พงศ์พระเกตุ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การตรวจจับวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน และออคราทอกซิน เอในเครื่องเทศที่วางจำหน่ายในประเทศไทย
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวปภัสรา คุณเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของไพรีทรอยด์ (pyrethroids) ในเมล็ดกาแฟต่อการบริโภค
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.ไกรศิริ ขีดขั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การสะสมและผลทางจุลพยาธิวิทยาของโลหะหนักที่มีต่อหอยในบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
   
   
   
  ชื่อ-สกุล น.สพ.พิชเยศร์ สุขนิคม
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพิษจลนศาสตร์และการตกค้างของเมลามีนในเป็ดเนื้อ
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์ In Vitro Studies on Gastrointestinal Monogastric and Poutry Model to Evaluation of Mycotoxin Binders for Efficacy of Multi-Mycotoxin by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometer
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

  ชื่อ-สกุล สพ.ญ. กฤติกา จันทะพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Inhibition of Aflatoxin B1 Production of Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavus by Thai Essential Oils
แหล่งทุนสนับสนุน -
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวศศิประภา ชูช่วย
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Determination of Aflatoxin B1 in Feeding Stuff Without Clean-up Step by High Performance Liquid Chromatography
แหล่งทุนสนับสนุน -
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.ศศิธร ประหลาดเนตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของดีออกซีนิวาลีนอลในไก่กระทง
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวนิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินในกระบือไทย
แหล่งทุนสนับสนุน กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2554

  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.กวินนาถ บูรณตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพิษจลนศาสตร์และการตกค้างของซีราลีโนนในไก่กระทง
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการกำหนดขนาดของยาแอมมอกซี่ซิลลินในช้างเอเซีย
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวบุษยานรรณ เกตุแย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การติดตามตรวจสอบการตกด้างของสารเอนโดซัลแฟนในขนและไข่เป้ด
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2553

  ชื่อ-สกุล น.สพ.ธนิต แสงเทียนชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Studies on toxicokinetics and tissue residues of fusarenon-X and its metabolites in piglets
แหล่งทุนสนับสนุน กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.สุพรรณิการ์ หาญตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกของเคมีบำบัดวินคริสตินในการรักษาเนื้องอกระบบสืบพันธุ์ชนิด transmissible venereal tumor (TVT) ในสุนัข/td>
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2552

  ชื่อ-สกุล นางสาววรางคณา กังวานศุภพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปลดปล่อยยาเซฟฟาโซลินจากลูกปัดแคลเซียมซัลเฟตให้เหมาะสม
แหล่งทุนสนับสนุน -
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2549

  ชื่อ-สกุล นางสาวนฤมล กลางแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาอ๊อกซี่เตตร้าซัยคลินในกุ้งก้ามกราม
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

ทำเนียบนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรอื่น

นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ สาขาพันธุวิศวกรรม ปีการศึกษา 2554

  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.สาวิณี อุปนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Studies on Fusarenon-X-Induced Apoptosis in Mice and Jurkat Human T Cells
แหล่งทุนสนับสนุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   
   
   

นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ปีการศึกษา 2554

  ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑามาศ คงกระพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Toxicokinetics and tissue disposition of nivalenol in broiler chickens
แหล่งทุนสนับสนุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   
   
   

นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ สาขาพันธุวิศวกรรม ปีการศึกษา 2553

  ชื่อ-สกุล น.สพ.สมัคร สุจริต
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ SDevelopment of apoptosis and changes in apoptosis-related genes expression in developing mouse brain from fusarenon-X- treated pregnant mice
แหล่งทุนสนับสนุน โทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)