บุคลากร

บุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ

Dr. Saranya Poapolathep (D.V.M., Ph.D.) 

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Veterinary Pharmacology and Toxicology), University of Tokyo, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4505
อีเมล
fvetsys@ku.ac.th, aaey2000@yahoo.com

รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค 

 Dr. Usuma Jermnak (D.V.M., Ph.D.)

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Applied Biological Chemistry), University of Tokyo, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4512
อีเมล
fvetumj@ku.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ

 Dr. Amnart Poapolathep (D.V.M., Ph.D.)

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Veterinary Pharmacology and Toxicology), University of Tokyo, Japan Postdoctoral (Mycotoxin and drug residues), University of Tokyo, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4516
อีเมล
fvetamp@ku.ac.th, fvetamp@hotmail.com

คณาจารย์

รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี

Dr. Pareeya Udomkusonsri (D.V.M., Ph.D.) 

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Comparative Biomedical Science), North Carolina State University, U.S.A.
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4503
อีเมล
fvetpys@ku.ac.th

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล

 Dr. Natthasit Tansakul (D.V.M., Ph.D.)

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr.med.vet.(Veterinary Pharmacology), Hannover University, Germany
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4512
อีเมล
fvetnst@ku.ac.th, natthasitt@yahoo.com

ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ 

 Dr. Kanjana Imsilp (D.V.M., M.S., Ph.D.)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Veterinary Medical Science, Pharmacology), U. of Illinois, U.S.A.
Ph.D. (Veterinary Medical Science, Toxicology), U. of Illinois, U.S.A.
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4502
อีเมล
fvetkni@ku.ac.th

รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน 

 Dr. Phanwimol Tanhan (Ph.D.)

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาวิชาเอกสัตววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม): มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีววิทยา): มหาวิทยาลัยมหิดล
Postdoctoral, Center of Excellence on Environmental Health Toxicology and Management of Chemicals, Mahidol University
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4504
อีเมล
phanwimol_t@yahoo.com

ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย 

 Dr. Aksorn Saengtienchai (D.V.M., Ph.D.)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Environmental Toxicology), Hokkaido University, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4511
อีเมล
fvetasc@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.ไกรสิริ ขีดขั้น 

 Dr. Kraisiri Khidkhan (D.V.M., M.S., Ph.D.)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ph.D.(Environmental Toxicology), Hokkaido University, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4512
อีเมล
kraisiri.kh@ku.th

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวนฤมล กลางแก้ว 

 Narumol Klangkaew (B.Sc., M.S.)

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
วท.ม. (เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4517
อีเมล
fvetnak@ku.ac.th

นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์ 

 Napasorn Paochoosak (B.Sc., Science Animal Health)

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4520
อีเมล
anocha.p@ku.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนิตยา แจ้งโพธิ์นาค

ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล 
คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4501
อีเมล
fvetnyb@ku.ac.th