งานวิชาการ

ตรวววิเคราะห์ และบริการความรู้

โครงการตรวจวิเคราะห์ยาและสารตกต้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
สอบถามที่ โทร: 0-2940-6570, 0-2579-7537 Fax: 0-2579-7537