กิจกรรม

 

ประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (19 มิย. 2567)

ประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์