กิจกรรม

พี่สอนน้อง 25 พ.ค. 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
จัดโครงการพี่สอนน้อง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำการบริหารจัดการ สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา