กิจกรรม

รางวัลนวัตกรรม 2563

รศ. ดร.อำนาจ พัวพลเทพ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จากผลงาน “แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงสูตรธรรมชาติ 3 in 1”
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน