กิจกรรม

รางวัลคุณภาพ 2563

บุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมรับรางวัลในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ
โครงการรางวัลคุณภาพแห่ง มก.
ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

- ผลงาน "แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง สูตรธรรมชาติ 3 in 1" ผู้สร้างสรรค์ รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผลการดำเนินการบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ประเภทข้าราชการ