กิจกรรม

การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบมืออาชีพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบมืออาชีพ”
โดย Mr. Daniel MADDOX
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.