กิจกรรม

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560

บุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมรับรางวัลในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (PI ≥ 6) ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล

- รศ.ดร. อำนาจ พัวพลเทพ ค่าปริมาณผลงานรวม 9.05

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

- รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพค่าปริมาณผลงานรวม 5.00
-ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน ค่าปริมาณผลงานรวม 2.50
-ผศ.สพ.ญ.ดร. อุสุมา เจิมนาค ค่าปริมาณผลงานรวม 1.00